f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 และคณะ ลงตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงในจังหวัดพิจิตร บนทางหลวง หมายเลข 113
ลงวันที่ 16/09/2562

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 และคณะ ลงตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงในจังหวัดพิจิตร บนทางหลวง
หมายเลข 113 ตอน ตอนเขาทราย - ฆะมัง กม.60+000 - 68+600 โดยมี นายชีนะพันธ์ ปันทะสืบ ผู้ช่วยหมวดทางหลวงตะพานหิน แขวงทางหลวงพิจิตร นำลงพื้นที่น้ำท่วม ทั้งนี้หมวดทางหลวงตะพานหินได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้กับผู้ใช้เส้นทาง


'