f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายณัฐ จับใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นในหัวข้อการตรวจราชการตามแผน ประจำปี 2562
ลงวันที่ 16/09/2562

นายณัฐ จับใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นในหัวข้อการตรวจราชการตามแผน ประจำปี 2562, ประเด็นโครงการ งานป้องกันการแก้ไขปัญหา การฟื้นฟูเยียวยา เนื่องจากอุทกภัย และประเด็นเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) ร่วมประชุมโดยมี
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วย นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.


'