f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, นายภูริฑัต เรืองพิริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงในสังกัด เดินทางศึกษาดูงานการคัดแยกขยะมูลฝอย
ลงวันที่ 18/02/2563

นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, นายภูริฑัต เรืองพิริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงในสังกัด เดินทางศึกษาดูงานการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ”เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ นำมาปรับใช้ในการดำเนินลดและคัดแยกขยะ ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ”เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ นำมาปรับใช้ในการดำเนินลดและคัดแยกขยะ ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก


'