f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ประวัติองค์กร
ลงวันที่ 15/11/2561


สำนักงานก่อตั้งเริ่มแรก พ.ศ. 2484  

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็น 1 ใน 18 สำนักทางหลวงทั่วประเทศบริหารราชการส่วนกลาง
สังกัดกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม เดิมใช้ชื่อว่า เขตการทางพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2480 ตามพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างและบำรุงทางหลวง
พุทธศักราช 2477 สำนักงานชั่วคราวเดิมอยู่ที่เชิงสะพานเดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
นายช่างเขตการทางคนแรกชื่อ ขุนสมศรี สิงห์วัฒน์ ..สำนักงานหลังเก่า พ.ศ 2494   

ต่อมาปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายมาตั้งสำนักงาน ชั่วคราวที่จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 26 ถนนราเมศวร
และในปี พ.ศ. 2494 ได้ย้ายมาสร้างสำนักงานเขตการทางพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ กม.2+250 ขวา
ทาง ทางหลวงหมายเลข 1061 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 - ท่าอากาศยานพิษณุโลก
(ถนนราเมศวร) มีเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 22.9 ตารางวา ต่อมาปี พ.ศ. 2499 ได้ก่อสร้างสำนักเขต
การทางพิษณุโลกขึ้นใหม่ สำนักงานเขตการทางพิษณุโลก หลังเดิมใช้เป็นสำนักงาน
แขวงการทางพิษณุโลกและวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ยนชื่อ
เขตการทางพิษณุโลกเป็นสำนักงานทางหลวงที่ 4 ..

 

 


 
สำนักงานปัจจุบัน พ.ศ. 2539

ต่อมาได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง โดยยกฐานะเป็นสำนักทางหลวงที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่เป็น ตึก 3 ชั้ นต่อมาตรากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2558 ได้มีการประกาศกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เปลี่ยนชื่อสำนักทางหลวงที่ 4
เป็นสำนักงานทางหลวงที่ 5 ..

 

 


'