f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 20/11/2561

ลำดับที่

ประเภทบุคลากร

จำนวน (คน)

1

          ข้าราชการ

52

2

          ลูกจ้างประจำ

37

3

          พนักงานราชการ

37

4

          ลูกจ้างชั่วคราว

58

รวม

184


'