f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 20/11/2561

ลำดับที่

ประเภทบุคลากร

จำนวน (คน)

1

          ข้าราชการ

49

2

          ลูกจ้างประจำ

30

3

          พนักงานราชการ

40

4

          ลูกจ้างชั่วคราว

59

รวม

178


'