f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงจัดประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ชิงรางวัลกว่า 230,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เผยว่า กรมทางหลวงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมทางหลวงและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่กรมทางหลวงมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมทางหลวง ผ่านการถ่ายภาพ โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพทางหลวง สะพาน หรือโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง ทั้งนี้ รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ในเขตทางหลวง เช่น ศาลาทางหลวง หลักกิโลเมตร ป้ายต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพภายใต้แนวความคิด “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” โดยสื่อถึงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่เชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และความมั่นคง รวมถึงการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างกรมทางหลวง ประชาชน ภาครัฐและเอกชน โดยภาพถ่ายจะต้องเป็นถนนหรือสะพานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเท่านั้น สำหรับรางวัลในโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”นั้น กรมทางหลวงได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยทั้ง 2 ประเภท รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 230,000 บาท โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doh.go.th และส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
title
กรมทางหลวงยกระดับมาตรฐานทาง ทล.2166 ช่วง โนนศรีคูณ-หนองผะองค์ จ.บุรีรัมย์ แล้วเสร็จ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 ช่วง โนนศรีคูณ-หนองผะองค์ จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 2166 เสิงสาง – หนองผะองค์ แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้ทางหลวงสายนี้ได้รับการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานทางแล้วเสร็จตลอดสาย รวมระยะทางทั้งหมด 82.5 กิโลเมตร ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการยกระดับมาตรฐานทางหลวงทั่วประเทศ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย               สำหรับ ทางหลวงหมายเลข 2166 เสิงสาง – หนองผะองค์ เป็นทางหลวงสายสำคัญในการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นถนนลูกรัง ต่อมากรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างและลาดยางตลอดสาย ปัจจุบันปริมาณการจราจรบนทางหลวงสายนี้มีเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง จึงมอบนโยบายให้กรมทางหลวงดำเนินบูรณะและการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทางหลวงตลอดสาย เป็นมาตรฐานทาง ขนาด 2 ช่องจราจร และขยายเป็น 4 ช่องจราจรบางช่วงในเขตชุมชน เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวงขานรับนโยบายดังกล่าวจึงดำเนินการก่อสร้างทางหลวงสาย 2166 ช่วง โนนศรีคูณ-หนองผะองค์ ระหว่าง กม.ที่ 69+000 - กม.ที่ 81+000 รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร เป็นมาตรฐานชั้นทาง 1 ขนาด 2 ช่องจราจร ไปกลับ ข้างละ 1 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร รวมทั้งมีการดำเนินการปรับปรุงเกาะกลางบริเวณช่วงที่เป็น 4 ช่องจราจรในเขตชุมชน พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญากระพริบบนทางหลวงแล้วเสร็จ ส่งผลให้เกิดความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายและร่นระยะเวลาในการคมนาคมขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วขึ้น ช่วยพัฒนาพื้นที่ชุมชน 2 ฝั่งทางหลวง ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง
title
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมทางหลวง นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณวัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ลงวันที่ 15/11/2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมทางหลวง นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณวัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้มีโอกาสโดยเสด็จพระราชกุศลอย่างทั่วถึง วันที่13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทางหลวง ประจำปี 2564 ณ วัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ร่วมอนุโมทนาและเข้าร่วมพิธีฯ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข