Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวง จัดพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กับ เมืองปอยเปต ส่งเสริมความเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไร้รอยต่อภายในภูมิภาคสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงภายใต้กรอบความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและทางหลวงอาเซียน

ลงวันที่ 23/04/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยภายหลัง พิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กับ เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานว่า ปัจจุบันราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ต่างมีความเจริญ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีปริมาณการค้าระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในฝั่งไทยติดกับจุดผ่านแดนปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ในฝั่งกัมพูชา ส่งผลให้มีการ ขนส่ง “ประชาชน”และ “สินค้า” ข้ามพรมแดนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาซื้อสิ้นค้าที่ตลาดโรงเกลือในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้การจราจรบริเวณจุดผ่านแดนดังกล่าวมีความหนาแน่น ไม่คล่องตัว การเดินทางใช้ระยะเวลานานขึ้น รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชามีความเห็นร่วมกันว่าควรเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด “แยกคนและสินค้า”ออกจากกันโดยการก่อสร้าง สะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย ตรงกับบริเวณบ้านสตึงบท อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับการขนส่ง “สินค้า”ข้ามพรมแดน ส่วนบริเวณบ้านคลองลึก เน้นการพัฒนาเพื่อรองรับการเดินทางและการติดต่อค้าขายระหว่างกันของ ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่ หน่วยงานราชการต่างๆ ของราชอาณาจักรไทยจึงร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สายอำเภอ อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) จังหวัด สระแก้ว ขึ้น ประกอบด้วย การก่อสร้างทางเชื่อมต่อแนวใหม่ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพรมโหด และการก่อสร้าง อาคารด่านพรมแดน ซึ่งกรมศุลกากร จะเป็นผู้รับผิดชอบ และในส่วนของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมนั้น ได้รับมอบหมายให้ก่อสร้างทางเชื่อมต่อแนวใหม่ในฝั่งไทย และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพรมโหด หรือในปัจจุบันเรียกว่า สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา(บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่าสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา กรมทางหลวงได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.2560 ให้ก่อสร้างสะพาน วงเงินประมาณ 860 ล้านบาท ความยาวสะพาน 620 เมตร (ฝั่งไทย405 เมตร ฝั่งกัมพูชา 215 เมตร) ข้ามคลองพรมโหด ที่บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมจุดสลับทิศทางการจราจรและถนนเชื่อมต่อในฝั่งไทย ระยะทาง4 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เริ่มต้นตั้งแต่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3366 ระยะทางรวมทั้งสิ้น 4.7 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมการทหารช่าง กองทัพบก สำหรับงานก่อสร้างทางเชื่อมต่อแนวใหม่ฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2565 สำหรับงานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าองค์ประกอบโครงการทั้งหมดจะสมบูรณ์เปิดให้บริการประชาชนได้ในปี พ.ศ.2565 การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา(บ้านหนองเอี่ยน)เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศที่สำคัญยิ่ง สำหรับการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางถนนกับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อภายในภูมิภาค โครงการนี้มีแนวเส้นทางสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงภายใต้กรอบความร่วมมือสำคัญต่างๆ ได้แก่-ระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ทางหลวงอาเซียน หมายเลข 1 ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของโครงข่ายทางหลวงอาเซี่ยนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชื่อมโยงประเทศเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม -ทางหลวงเอเชีย หมายเลข 1 ซึ่งเป็นทางที่ยาวที่สุดในโครงข่ายทางหลวงเอเชียภายใต้คณะกรรมการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของเอเซียและแปซิฟิคแห่งสหประชาชาติ เชื่อมโยงทางหลวงในภาคพื้นทวีปเอเซียต่อไปยังโครงข่ายทางหลวงยุโรปนอกจากนี่ยังเป็นโครงข่ายทางหลวงสำคัญสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจในกลุ่มที่ถูกจัดลำดับความสำคัญให้ได้รับการพัฒนาในระยะแรกอีกด้วย
title
กรมทางหลวง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 107 พร้อมพัฒนาทางหลวงและยกระดับการให้บริการผู้ใช้ทางทั่วประเทศ

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 107 โดยมีอธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน กรมทางหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญกรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงมีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งกรมทางหลวงมีเส้นทางในความรับผิดชอบเป็นระยะทางประมาณกว่า 60,000 กิโลเมตร โดยปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการหลายโครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 สายทาง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน–นครราชสีมา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา–มาบตาพุด และทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี) การก่อสร้างคันทางรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน (ช่วงกลางดง – ปางอโศก) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 224 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 226) โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต และโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เป็นต้น อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า ในรอบปีที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการสำคัญต่างๆแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 จ.ตาก โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงราย(สะพานข้ามแม่น้ำกก) จ.เชียงราย และสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้ยังมีภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือประชาชน เช่น การดำเนินโครงการ“กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” การติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ รวมถึง การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์อีกด้วย สำหรับแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕60 – 2๕๖4 มี 4 ประการ ดังนี้1. การพัฒนาระบบทางหลวง - การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง (Accessibility) และคล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรงความต้องการ2. ระดับการให้บริการ - การรักษาระดับการให้บริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง3. ความปลอดภัย - การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ 4. ระบบบริหารจัดการ - การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) อย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและคมนาคม ยกระดับการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทัดเทียมสากลสืบไป ดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า “ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ”
title
กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ด้านคู่ขนานบางส่วน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เม.ย. 62 แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 เพื่อดำเนินการงานวางท่อระบายน้ำ ระหว่าง กม.17+400 - 18+900 ฝั่งขาเข้า ด้านขวาทาง และงานรื้อชั้นผิวทางเดิมและก่อสร้างชั้นผิวทางใหม่ ระหว่าง กม. 17+400 - 18+400 ฝั่งขาออก ด้านซ้ายทาง กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ด้านคู่ขนานบางส่วน ทั้งสองฝั่ง ระหว่าง กม. 17+400 - กม.19+700 ฝั่งขาเข้า ด้านขวาทาง และฝั่งขาออก ด้านซ้ายทาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 กรมทางหลวงจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลี่กเลี่ยงบริเวณดังกล่าว และปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำ เพื่อความสะดวกปลอดภัย และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในสายทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)