f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6167-18-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 3,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9526-14-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 21,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6265-21-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 6,348.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 3,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 2,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 211,282.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2565 27,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6163-14-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2565 55,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6038-92-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2565 57,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6101-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 15,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6455-10-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 4,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 4,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุก่อสรา้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 4,594.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,543 รายการ