f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 15-6215-94-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 2,407.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 5,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 97,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 6,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 2,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 10,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 2,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างทำไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 4,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 63,758.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 42,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 65,262.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 8,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 734 รายการ