f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 20,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 5,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 1,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 2,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 495.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 17,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ 23/04/2564 30,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 267,607.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 99,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 9,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมเครื่องกระจายสัญญาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 963.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2564 21,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2564 1,743.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 901 รายการ