f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวง ม.7
ลงวันที่ 22/01/2562

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  240 ดาวน์โหลด
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและและวิธีการดำเนินงาน  408 ดาวน์โหลด
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 199 ดาวน์โหลด

'