f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ระหว่าง กม.55+500 - กม.56+870 13/12/2564 พล.1/43/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ระหว่าง กม.16+325 - กม.17+700 30/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.234+151 - กม.236+370 30/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง ระหว่าง กม.18+085 - กม.19+455 30/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.81+400 - กม.84+600 30/11/2564 พจ./27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตะพานหิน - ไผ่ท่าโพ ระหว่าง กม.11+775 - กม.12+525 ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังสำโรง-บางลาย ระหว่าง กม.0+000-กม.0+412 30/11/2564 พจ./28/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.235+525 - กม.236+305 30/11/2564 พล.1/41/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+900 - กม.23+100 30/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด - ปางหมิ่น ระหว่าง กม.33+900 - กม.35+000 30/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 11/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 11/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 11/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.115+900 - กม.119+387 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 3.487 กิโลเมตร 01/02/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ระหว่าง กม. 6+450 - กม 7+700 28/12/2563 สัญญาจ้างเลขที่ พจ./38/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.123+145 – กม.123+900 06/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 54 รายการ