f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/06/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/05/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ระหว่าง กม.16+325 - กม.17+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.81+400 - กม.84+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ระหว่าง กม.55+500 - กม.56+870 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตะพานหิน - ไผ่ท่าโพ ระหว่าง กม.11+775 - กม.12+525 ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังสำโรง - บางลาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+412 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม. 178+950 - กม. 181+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.235+525 - กม.236+305 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด - ปางหมิ่น ระหว่าง กม. 33+900 - กม. 35+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง - ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม. 0+411.500 - กม. 5+270.000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 69 รายการ