f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 5 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.297+800 - กม.297+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ระหว่าง กม.92+500 - กม.95+385 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.265+869 - กม.319+477 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 15/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.265+869 - กม.319+477 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
6 12/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน ระหว่าง กม.21+847.000 - กม.25+881.050 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.84+600 - กม.86+243 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1068 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองคะเชนทร์ - โพธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม.12+960 - กม.14+450 ทางหล เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางมูลนาก - หอไกร ระหว่าง กม.2+506 - กม.3+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ระหว่าง กม.26+717 - กม.28+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 88 รายการ