f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.360+500 - กม.361+585 17/04/2567 EB สทล.5/13/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 10/04/2567 EB สทล.5/6/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 17/02/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ระหว่าง กม.249+850 - กม.251+200 21/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2565 510606587 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 จ้างซ่อมรถหมายเลข 68-6302-18-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2564 510/-/65/30 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6161-91-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2564 510/-/65/29 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9072-13-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2564 510/30/65/14 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 30/11/2564 สทล.5/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 30/11/2564 สทล.5/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2564 51040651 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 510/-/64/61 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2564 510/40/64/29 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ระหว่าง กม. 6+450 - กม 7+700 08/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.228+020.000 - กม.230+957.169 30/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ