f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2563 5104063184 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2563 5103563179 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2563 5104063179 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 26/08/2563 5104063175 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 510/50/63/160 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 41-5001-79-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 510/30/63/76 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 510506313 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17/12/2562 510506310 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 5106062216 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 510/-/62/7 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 510/30/62/6 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 จ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ 13/11/2561 510/-/62/10 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ