f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 01/07/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 31/05/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ระหว่าง กม.55+500 - กม.56+870 09/02/2565 พล.1/43/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.81+400 - กม.84+600 07/02/2565 พจ./27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตะพานหิน - ไผ่ท่าโพ ระหว่าง กม.11+775 - กม.12+525 ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังสำโรง-บางลาย ระหว่าง กม.0+000-กม.0+412 07/02/2565 พจ./28/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.235+525 - กม.236+305 09/02/2565 พล.1/41/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.178+950 - กม.181+900 04/02/2565 พล.1/37/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 10/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 10/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 10/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 10/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปรับปรุงถนนภายในที่ดินแปลง พล.405 ถนนราเมศวร สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 06/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปรับปรุงถนนภายในที่ดินแปลง พล.408 ถนนพระองค์ดำ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 06/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ ส่วนอำนวยความปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 06/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุและเอกสาร สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 06/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ