f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
กรมทางหลวงจัดประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ชิงรางวัลกว่า 230,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ลงวันที่ 24/01/2565

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เผยว่า กรมทางหลวงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมทางหลวงและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่กรมทางหลวงมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมทางหลวง ผ่านการถ่ายภาพ โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพทางหลวง สะพาน หรือโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง ทั้งนี้ รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ในเขตทางหลวง เช่น ศาลาทางหลวง หลักกิโลเมตร ป้ายต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพภายใต้แนวความคิด “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” โดยสื่อถึงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่เชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และความมั่นคง รวมถึงการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างกรมทางหลวง ประชาชน ภาครัฐและเอกชน โดยภาพถ่ายจะต้องเป็นถนนหรือสะพานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเท่านั้น

สำหรับรางวัลในโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”นั้น กรมทางหลวงได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยทั้ง 2 ประเภท รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 230,000 บาท โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doh.go.th และส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


'