f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
กรมทางหลวงเร่งขยายทางหลวงหมายเลข 211 หนองสองห้อง - อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และท่องเที่ยว
ลงวันที่ 26/11/2561

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้จังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงกระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาทางหลวงหมายเลข 211 ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีลักษณะทอดยาวไปตามแม่น้ำโขงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 211 เป็นทางหลวงที่แยกออกมาจากทางหลวงหมายเลข 2 ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และสิ้นสุดที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวมระยะทาง 184.36 กิโลเมตร ปัจจุบันมีปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 ระหว่าง กม.11+545 - 24+633 ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นการขยายและปรับปรุงทางเดิม จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยขยายออกด้านเขตทางข้างละ 3.50 ม. ช่องจราจร แบ่งทิศทางการจราจรไป-กลับ แบบมีเกาะกลาง และก่อสร้างสะพานลอย 4 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟจราจร ซึ่งโครงการนี้มีความคืบหน้าแล้ว 20 % มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2562

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีความสำคัญในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง และเป็นเส้นทางสู่การท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้การคมนาคมได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังสปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และที่สำคัญจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน กรมทางหลวงต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามความคืบหน้าโครงการได้ที่ 1586 สายด่วนกรมทางหลวง โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง


'