f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข้อมูล e-Book
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก e-Book
181 07/11/2561 ปี 52-ร่างรายละเอียดรหัสงานและลักษณะงาน
182 07/11/2561 ปี 44-รายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบำรุงทางกรมทางหลวง
183 07/11/2561 แบบ ม.1.4
184 07/11/2561 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านกรรมสิทธิ์เขตทาง
185 07/11/2561 คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
186 07/11/2561 แนวทางพิจารณาคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมเพิ่มเติม_สลน./2773 ลว.17 มิ.ย. 2557
187 07/11/2561 แนวทางการเปิดเผยรายระเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุง)
188 07/11/2561 แผ่นพับงาน KM หัวข้อเรื่อง HMD4 (ระบบฐานข้อมูลทางหลวงแบบติดตามตัว)
189 07/11/2561 ราคามาตรฐานงานอำนวยความปลอดภัย
190 07/11/2561 คู่มือการใช้งานเว็บเพจกลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนดสำนักมาตรฐาน
191 07/11/2561 คู่มือแนะนำการจัดทำแผนงาน สป-59
192 07/11/2561 คู่มือการปรับปรุงข้อกำหนดแหล่งวัสดุ และสูตรคำนวณงาน Para AC และงาน Para Slurry Seal กรมบัญชีกลาง (สฐ.1-590-13052559)
193 07/11/2561 คู่มือแนะนำการจัดทำแผนรายประมาณการภายใต้ กิจกรรมโครงการของสำนักอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
194 07/11/2561 คู่มือรูปแบบแนะนำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย
195 07/11/2561 คู่มือเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ