f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข้อมูล e-Book
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก e-Book
16 15/11/2561 แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
17 15/11/2561 ขอขยายอายุสัญญาหรืองดหรือลดค่าปรับ
18 15/11/2561 ขั้นตอนการถัวจ่ายค่างาน
19 15/11/2561 ขั้นตอนการเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างและตัดสิทธิ์
20 15/11/2561 แบบแจ้งเตือนให้แก้ไขความชำรุดบกพร่อง
21 15/11/2561 สาระสำคัญที่น่ารู้
22 15/11/2561 แบบแจ้งเตือนให้ลงนามสัญญา
23 15/11/2561 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้
24 15/11/2561 แบบฟอร์มสัญญาเบิกล่วงหน้า 15 %
25 15/11/2561 หัวข้อนำเสนองานพัสดุ
26 15/11/2561 คู่มือการปฏิบัติงาน การปรับระดับลูกจ้างประจำ
27 15/11/2561 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง
28 15/11/2561 คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
29 15/11/2561 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1
30 15/11/2561 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 2