f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข้อมูล e-Book
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก e-Book
61 12/11/2561 วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ Coarse Aggregate โดยใช้เครื่อง Los Angeles Abrasion (ทล.-ท.)
62 12/11/2561 วิธีการทดลองหาค่า Sand Equivalent (ทล.-ท.)
63 12/11/2561 วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้าง (ทล.-ท.)
64 12/11/2561 วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบล้าง (ทล.-ท.)
65 12/11/2561 วิธีการทดลองหาค่า Durability ของวัสดุ (ทล.-ท.)
66 12/11/2561 วิธีการทดลองหา Organic Impurities ในทรายสำหรับคอนกรีต (ทล.-ท.)
67 12/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (ทล.-ท.)
68 12/11/2561 วิธีการทดลองหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกแรงตกกระแทก (ทล.-ท.)
69 12/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของวัสดุ Aggregate ชนิดเม็ดละเอียด (ทล.-ท.)
70 12/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าดรรชนีความแบน (Flakiness Index) (ทล.-ท.)
71 12/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าดรรชนีความยาว (Elongation Index) (ทล.-ท.)
72 12/11/2561 วิธีการทดลองหาปริมาณร้อยละที่แตกของกรวดโม่ (ทล.-ท.)
73 12/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าความคงทน (Soundness) ของมวลรวม โดยการใช้โซเดียมซัลเฟตหรือแมกนีเซียม ซัลเฟต (ทล.-ท.)
74 12/11/2561 วิธีการทดลองหาปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 0.075 มิลลิเมตร (ตะแกรงเบอร์ 200) ในวัสดุมวลรวม โดยการล้าง (ทล.-ท.)
75 12/11/2561 วิธีการทดลองหาปริมาณก้อนดินเหนียวและวัสดุที่แตกร่วนง่ายในวัสดุมวลรวม (ทล.-ท.)