f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข้อมูล e-Book
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก e-Book
91 09/11/2561 วิธีการทดลองหาปริมาณน้ำในแอสฟัลต์อิมัลชัน (ทล.-ท.)
92 09/11/2561 วิธีการตรวจสอบประจุไฟฟ้าของแอสฟัลต์อิมัลชัน (ทล.-ท.)
93 09/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าความหนืดของแอสฟัลต์อิมัลชัน (ทล.-ท.)
94 09/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าดัชนีความแข็งแรง ของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (ทล.-ท.)
95 09/11/2561 วิธีการทดลองหาการดูดซึมแอสฟัลต์ของมวลรวม (ทล.-ท.)
96 09/11/2561 วิธีการทดลองหาความยืดหยุ่นกลับของวัสดุแอสฟัลต์โดยเครื่องดึง (ทล.-ท.)
97 09/11/2561 วิธีการทดลองหาความเหนียวและเทเนซิตีของวัสดุแอสฟัลต์ (ทล.-ท.)
98 09/11/2561 วิธีการทดลองหาน้ำหนักสังกะสีอาบผิวเหล็ก โดยวิธีแอนติโมนีคลอไรด์ (ทล.-ท.)
99 09/11/2561 วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ทล.-ท.)
100 09/11/2561 วิธีการทดลองหาค่า CBR ในสนาม (Field CBR) (ทล.-ท.)
101 09/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าความแน่นของวัสดุในสนามโดยใช้ทราย (ทล.-ท.)
102 09/11/2561 วิธีการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Marshall (ทล.-ท.)
103 09/11/2561 วิธีการทดลองการหลุดออก (Stripping) โดยวิธี Plate Test (ทล.-ท.)
104 09/11/2561 วิธีการทดลองคุณภาพของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต (ทล.-ท.)
105 09/11/2561 มาตรฐานการติดตั้งแผ่นทรุดตัว ทล.-ม.101/2532